Menu

Nasza Spółka wdrożyła wymagania systemu zarządzania środowiskowego i jakości zdefiniowane w międzynarodowych normach ISO 14001 i ISO 9001. Dowodzi to wagi, jaką przywiązujemy w ramach swojej działalności do jakości i ochrony środowiska oraz świadomości wpływów na środowisko naturalne i odpowiedniego z tymi wpływami postępowania, zgodnie z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami do jakich organizacja się zobowiązała. Potwierdzeniem działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001 i ISO 14001 są uzyskane przez nas certyfikaty renomowanej firmy certyfikacyjnej SGS. Zachęcamy do przekazywania informacji z otoczenia firmy dotyczących jej wpływów na środowiskowo, po to byśmy mogli analizować te dane i wykorzystywać do ciągłego doskonalenia swojego systemu i swojej działalności.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO I JAKOŚCI

K-FLEX POLSKA SP. Z O. O.

 

Firma K-Flex Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą hurtową systemów akustycznych i izolacyjnych instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, wodociągowych, CO, CWU i obiektów budowlanych.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych na rynku budowlanym w w/w zakresie, stawiamy sobie jako nadrzędny cel naszej firmy działanie na najwyższym poziomie, osiągając maksymalny stopień zadowolenia Klientów oraz innych stron zainteresowanych, umocnienie pozycji na rynku oraz rozwój firmy przy spełnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Chcemy cieszyć się pełnym zaufaniem Klientów, w których opinii będziemy wiarygodnym partnerem.

Mając na uwadze powyższe zobowiązanie i w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z  wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001 zobowiązujemy się do realizowania naszych celów poprzez:

 • kompleksowe rozeznanie potrzeb odbiorców oraz wymagań innych stron zainteresowanych poprzez badanie i analizę ich opinii,
 • wprowadzanie i wytwarzanie nowych, profesjonalnych i konkurencyjnych produktów we współpracy z dostawcami,
 • staranny dobór dostawców zapewniających dostawy o odpowiedniej jakości, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko,
 • zapewnienie Klientom krajowym i zagranicznym atrakcyjnych jakościowo i cenowo wyrobów oraz terminowych dostaw,
 • przyjęcie odpowiedzialności przez kierownictwo za zarządzanie Polityką ZSZ,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy Polityki ZSZ, poprzez uświadomienie im znaczenia Polityki ZSZ dla kształtowania wizerunku firmy i wdrażanie jej do realizacji w wykonywaniu codziennych zadań,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników,
 • stały rozwój rynków zbytu, w tym dostaw wewnątrzwspólnotowych i exportu,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących oferowanych wyrobów oraz ochrony środowiska,
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez szeroko rozumiane zapobieganie zanieczyszczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w swoim zakresie,
 • optymalizację efektów ekonomiczno-finansowych,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają kontekst oraz kompetencje Firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych Systemem Zarządzania i niezależnych organów kontroli.

Najwyższe kierownictwo zapewni niezbędne środki do realizacji ustanowionej Polityki ZSZ. Deklaruje również osobiste zaangażowanie w proces doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z Polityki ZSZ.

ISO1ISO 14001

 

 

back to top