Menu

Nota prawna

K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
woj. pomorskie Polska
KRS 0000117734
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 958-14-06-813
Kapitał zakładowy w wysokości 220 698 500,00 PLN.
BDO 000012955


K-Flex Polska Sp.z o.o.przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie k-flex.pl ("Strona Internetowa"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

K-Flex Polska Sp. z o.o. jest właścicielem lub licencjobiorcą całości materiałów informacyjnych publikowanej na naszej stronie internetowej. Wszystkie materiały są chronione prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Dozwolone jest, pobranie fragmentu strony dla własnych potrzeb dotyczącego materiałów przedstawianych na naszej stronie, w obrębie swojej organizacji. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w materiały pobrane z naszej strony internetowej oraz zabrania się używania jakichkolwiek grafik, fotografii, sekwencji video bez oryginalnego opisu. Zabrania się użycia materiałów pochodzących z naszej strony internetowej dla celów komercyjnych bez naszej zgody lub bez zgody naszych licencjodawców. Zobowiązujemy użytkownika do podpisywania materiałów pobranych z naszej strony i wskazania w opisie autora materiału. Niezastosowanie się do powyższych wymagań skutkuje odmową dostępu do naszej strony oraz nakaz zniszczenia/usunięcia materiałów skopiowanych z naruszeniem naszych praw.

back to top